Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Statystyki

  • Odwiedziny: 568566
  • Do końca roku: 97 dni
  • Do wakacji: 272 dni

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry w Częstochowie

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w
Szkole Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry w Częstochowie

 

 

 


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”), poniżej pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych.

 

 

 

Administrator danych osobowych


Administratorem Pana/i danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra
hr. Fredry
, ul. Marii Dąbrowskiej 5/9 w Częstochowie, tel: 34-323-11-61, e-mail: sp34@edukacja.czestochowa.pl

 

Inspektor ochrony danych

 

Jeśli ma Pan/i pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/i danych osobowych
w zakresie działania Szkoły Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry, a także przysługujących Panu/i uprawnień, może się Pan/i skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Edytą Bajor za pośrednictwem adresu e-mail:
iodeb@sod.edu.pl lub nr telefonu: 34 362 51 05 wew. 107.

 

 

 

Cel i podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych

 

W naszej szkole gromadzimy, wykorzystujemy i archiwizujemy wiele danych osobowych. 

 

Celem przetwarzania przez szkołędanych osobowych jest wypełnianie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa.

 

W przypadku danych osobowych dzieci/uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku/uczniowi bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

 

Szkoła przetwarza również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę, bądź innych umów cywilnoprawnych.

 

W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasza szkołaprzetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO, czyli wypełniania przez szkołę, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przepisy te znajdują się w szczególności w:

 

·      ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

 

·      ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

 

·      ustawy  z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,

 

·      ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

 

·      ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

 

·      ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny.

 

W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda tj. art. 6 ust. 1 a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

 

 

Odbiorcy danych osobowych

 

W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych ich odbiorcami mogą być:

 

a.    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, Narodowy Fundusz Zdrowia, Urząd Skarbowy, Urząd Miasta Częstochowa, Sądy, Kuratorzy sądowi.

 

b.    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Administratora danych pełnią wsparcie administracyjne, w szczególności: Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, Vulcan Sp. z o.o.

 

Okres przechowywania danych

 

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wcześniej określonych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 

W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych przysługują Panu/i następujące uprawnienia:

 

a.    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 

b.   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 

c.    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 

·      dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 

·      osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

 

·      osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

 

·      dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

 

·      dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 

d.   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 

·      osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

 

·      przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

 

·      Administrator danych nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

 

·      osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 

e.    prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 

·      przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

 

·      przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 

f.     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 

·      zaistnieją przyczyny związane z Pana/i szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

 

·      przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 

g.    prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie    w przypadku gdy:

 

·      przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych i cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

h.   prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia Urzędu 606-950-000,https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt  - w przypadku: powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana/i danych osobowych.

 

 

 

Obowiązek/ dobrowolność podania danych osobowych

 

Podanie przez Pana/i danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana/ią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

 

 

 

Pliki do pobrania


Przejdź do góry