Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Statystyki

  • Odwiedziny: 568557
  • Do końca roku: 97 dni
  • Do wakacji: 272 dni

PROCEDURY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

PROCEDURY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 34

W Częstochowie

Podstawa prawna:

1.            Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów  przedszkola oraz  szkół ( Dz.U.z 2007 r. Nr 35,poz.221 i 222 );

2.            Statut   Szkoły Podstawowej nr 34 w Częstochowie

 

Procedura:

 

1.      Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.

2.      Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu  przynoszonego przez uczniów.

3.      Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt .

4.      Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i złożone w plecakach).

      W klasach 1-3 obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych zarówno podczas zajęć edukacyjnych, przerw, jak i w czasie zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę. W wyjątkowych sytuacjach uczniowie mogą w obecności nauczyciela skorzystać z telefonu.

5.      Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP czy aparatu fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby.

6.      Możliwe jest korzystanie z telefonu komórkowego poza zajęciami edukacyjnymi (podczas długiej przerwy, przed i po zajęciach lekcyjnych) z zastrzeżeniem pkt.5.

7.      Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie urządzenia przez nauczyciela na czas zajęć lekcyjnych, a następnie przekazanie go do depozytu u dyrektora szkoły – aparat zostaje wyłączony w obecności ucznia. Przypadek ten zostaje odnotowany przez wychowawcę klasy.

8.      Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia . Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności pracowników szkoły).

9.      W przypadku, gdy sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do szkoły.


Przejdź do góry