Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Statystyki

 • Odwiedziny: 568486
 • Do końca roku: 97 dni
 • Do wakacji: 272 dni

Konkurs online "Pokaż co potrafisz"

REGULAMIN KONKURSU ON LINE  PROMUJĄCEGO
SZKOLNICTWO ZAWODOWE

 

POKAŻ CO POTRAFISZ”

 

§ 1. Organizator, partnerzy i sponsorzy Konkursu

ORGANIZATOR:  Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy,  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie

PARTNERZY:

- Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta w Częstochowie

- Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Częstochowie

- Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

SPONSOR: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy

§ 2. Uczestnicy Konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII częstochowskich szkół podstawowych.

§ 3. Cele Konkursu

 1. Celem konkursu jest wsparcie wyboru ścieżki kariery zawodowej uczniów szkół podstawowych poprzez:
 2. rozbudzenie zainteresowań zawodowych wśród dzieci – uczniów szkół podstawowych;
 3. wyłanianie i wspieranie uczniów w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań zawodowych;
 4. stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności;
 5. wspieranie szkół podstawowych w rozpoznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz uzdolnień zawodowych uczniów;
 6. doradztwo zawodowe.

§ 4. Terminarz Konkursu

 1. Konkurs trwa od dnia 01.05.2021 r. do 11.06.2021 r.

I etap szkolny od 01.05.2021 r. – 31.05.2021r.

II etap miejski od 01.06.2021r. do 11.06.2021r.

2.  Prace wraz z podpisaną Kartą zgłoszeniową oraz Klauzulą informacyjną w formacie PDF ( zał. nr 1 i 2  regulaminu)  należy  przesłać na adres e mailowy  jednej z wymienionych Szkół – Partnerów, której  praca dotyczy do dnia 31.05.2021 r.  Format plików zawierających same prace określone są przez Szkoły-Partnerów.

§ 5.  Ogólne zasady Konkursu

 1. Uczeń wybiera jedną z wymienionych Szkół – Partnerów, której jego praca dotyczy.
 2. Praca ucznia jest indywidualna.
 3. Praca powinna prezentować umiejętności autora wymagane w zawodzie kształconym w szkole-partnerze i przez nią wybranym do Konkursu.
 4. Każda ze Szkół-Partnerów szczegółowo określa:

-     temat pracy,

-     umiejętności jakie autor powinien w niej zaprezentować,

-     wymagania techniczne pracy,

-     kryteria oceny.

 1. I etap oceny prac należy do Szkolnej Komisji Konkursowej, w  której skład wchodzą:

-     dyrektor szkoły,

-     doradca zawodowy,

-     co najmniej jeden nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodzie objętym Konkursem.

 1. Szkolna Komisja Konkursowa dokonuje oceny nadesłanych prac dotyczących określonego zawodu, wybiera  maksymalnie trzy prace i kieruje je do oceny przez Miejską Komisję Konkursową.
 2. W I etapie praca może zostać odrzucona jeśli nie spełnia kryteriów formalnych.
 3. II etap oceny prac należy do Miejskiej Komisji Konkursowej, w której skład wchodzą:

-        Naczelnik Wydziału Edukacji UM Częstochowy

-        wicedyrektor   -  Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Centrum Informacji Zawodowej, PPP nr 3  w Częstochowie  .

-        przedstawiciel Szkoły-Partnera,

-        pracodawcy w zawodach  konkursowych.

 1. Miejska Komisja Konkursowa wybiera z prac dopuszczonych do II etapu jedną pracę dotyczącą  każdego zawodu zgłoszonego do konkursu przez szkołę-partnera

§ 6.  Szczegółowe zasady Konkursu określone przez Szkoły

 


 

Zespół Przemysłu Mody i Reklamy

42-200 Częstochowa ul. Krakowska 80 f tel. 34 324-66-17

adres e-mail: zskrak@edukacja.czestochowa.pl

 

Zawód: Technik przemysłu mody

 

Temat pracy:

 

Projekt ubioru sportowo-rekreacyjnego damskiego na sezon wiosenno-letni 2021 roku, zgodny z trendami i inspirowany blogami modowymi.

 

Wymagane umiejętności: 

-        analizuje trendy w modzie; 

-        wykonuje rysunki żurnalowe wyrobów odzieżowych;

-        tworzy kompozycje kolorystyczne.

 

Wymagania techniczne:

-        projekt w formie rysunku żurnalowego w kolorze, na formacie A4, maksymalnie trzy modele.

 

Kryteria oceny:

-        kreatywność i oryginalność pomysłu;

-        zgodność z obowiązującymi trendami; 

-        estetyka wykonania;

-        ilość modeli nie ma wpływu na ocenę pracy. 

 

Prace zgłaszane do konkursu nie mogą̨ być́ przedmiotem zgłoszeń́ w innych konkursach.

 

Zawód: Technik reklamy 

 

Temat pracy:

Pokaż swoją pasję,  hobby lub zainteresowania - wykaż się kreatywnością! Stwórz krótką wizytówkę reklamową! 

Wymagane umiejętności:      

-        kreatywność w przedstawieniu  siebie  pod kątem  zainteresowań,  hobby;

-        umiejętność tworzenia krótkiego filmu reklamowego;

-        umiejętność  posługiwania się programami do edycji filmów w stopniu podstawowym.  

Wymagania techniczne:

-        film zrealizowany techniką cyfrową za pomocą dowolnego urządzenia (np. telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, kamery cyfrowej);

-        praca zapisana w formacie mp4 według następującego zapisu „Nazwisko_Imie_Szkola_tytul”;

-        czas  trwania filmu: do 3  minut;

-        każdy uczestnik konkursu może zgłosić́ jeden film.

Praca konkursowa nie może naruszać́ praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być́ zgodna z normami obyczajowymi. Filmy zgłaszane do konkursu nie mogą̨ być́ przedmiotem zgłoszeń́ w innych konkursach. 

Kryteria oceny:

-        oryginalność pomysłu na film;

-        unikalność zainteresowania;

-        sposób przedstawienia swojej osoby;

-        montaż i wykonanie filmu;

-        ogólne wrażenia artystyczne.

 

Zawód: Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Temat pracy:

Przestrzeń przyszłości… Moja wizja przyjaznego miasta, dzielnicy, najbliższego otoczenia.

 

Wymagane umiejętności:      

-        kreatywność w doborze technik przekazu wizualnego;

-        umiejętność posługiwania się programami do grafiki wektorowej, rastrowej lub 3D;

-        znajomość zagadnień fotomontażu i kompozycji;

-        nieszablonowe podejście do realizowanego tematu.  

Wymagania techniczne:

-        format pracy: minimum A4 maksimum A3.

-        prace można wykonać w dowolnym programie graficznym, w przypadku pracy z programami do grafiki rastrowej rozdzielczość pliku minimum 150 ppi, maksimum 300 ppi, tryb koloru RGB;

-        projekty graficzne należy przesłać w plikach „pdf” lub „jpg”, według następującego zapisu „Nazwisko_Imie_Szkola_tytul”

-        ocenie podlegać będą tylko prace spełniające wyżej wymienione kryteria;

-        każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 2 prace.

Kryteria oceny:

-        oryginalność pomysłu;

-        umiejętność wykorzystania narzędzi i oprogramowania graficznego;

-        dobór technik do realizowanego tematu;

-        ogólne wrażenia artystyczne.

 

Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodna z normami obyczajowymi. Zgłaszane do konkursu prace nie mogą być przedmiotem zgłoszeń w innych konkursach. 


 

Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II

42-200 Częstochowa Al. Jana Pawła II 126/130 tel.34 361-29-04

adres e-mail: zst@edukacja.czestochowa.pl

 

 

Zawód: Technik architektury krajobrazu

Temat pracy: „Zielono mi”- aranżacja balkonu lub tarasu

Wymagane umiejętności:      

-        umiejętności plastyczne;

-        umiejętność sporządzania rysunków w formie rzutów z góry, widoków lub wizualizacji czy rysunków perspektywicznych;

-        umiejętność wykonywania prostych wizualizacji w technikach komputerowych, np.               z wykorzystaniem gier  The Sims, Minecraft;

-        umiejętność sporządzania prezentacji np. w programie PowerPoint.

Wymagania techniczne:        

-        sporządzenie rysunków z aranżacją dowolnego balkonu lub tarasu
                                               lub

-        sporządzenie prostych wizualizacji z wykorzystaniem technik komputerowych
                                               lub

-        wykonanie zdjęć zaaranżowanego balkonu lub tarasu;

-        wykonanie prezentacji, która zawierać będzie max.15 slajdów:

 informacje o lokalizacji balkonu lub tarasu, np. czy jest to miejsce nasłonecznione itp.

-        rysunki, wizualizacje lub zdjęcia wykonanych aranżacji

-        krótkie uzasadnienie i opis do wykonanych aranżacji

-        krótki opis oraz zdjęcia wykorzystanych gatunków  roślin

-        krótki opis oraz zdjęcia wykorzystanych elementów małej architektury

Kryteria oceny:

-        zgodność z tematyką;

-        pomysłowość i kreatywność;

-        estetyka wykonania pracy;

-        różnorodność zastosowanych roślin i elementów małej architektury.

 

 


 

Zespół Szkół im. B. Prusa

42-200 Częstochowa ul. Prusa 20 tel. 34 366-11-21

adres e-mail: zsprus@edukacja.czestochowa.pl

 

Zawód: Technik Fotografii i Multimediów, Fotograf

Temat pracy: Konkurs fotograficzny „Fotomigawka

Wymagane umiejętności:

Zmysł obserwacyjny, umiejętność obserwowania otoczenia, wrażliwość na otaczający świat, poczucie estetyki, umiejętność dostrzeżenia gry światła, kolorów, ciekawych faktur, emocji. Zachęcamy do nadsyłania prac z własnego otoczenia, pokazujących w jaki sposób młodzież postrzega rzeczywistość.

Wymagania techniczne:

Prace mogą być przesyłane jako pojedyncze zdjęcia lub zestaw prac. W zestawie może być maksymalnie 5 zdjęć. Każdy z uczestników może przesłać do 3 pojedynczych zdjęć lub                    1 zestaw. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak do Konkursu muszą być przesłane w formie plików cyfrowych JPG , długość krótszego boku zdjęcia min. 2000 pikseli. Zgłoszone prace należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem oraz numerem pracy                      w nazwie pliku.

Kryteria oceny:

Podejście do tematu, kreatywność, walory techniczne i estetyczne zdjęcia, kompozycja kadru.

§ 7 . Nagrody dla laureatów

 1. Autorzy prac wyłonionych w II etapie Konkursu zostają jego laureatami.
 2. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe .
 3. Wyniki Konkursu zostaną przekazane dyrektorom szkół i umieszczone na stronach internetowych i profilach społecznościowych Organizatorów.
 4. O uroczystym wręczeniu nagród zwycięzcy zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

§ 8 . Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie ucznia w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. O ostatecznej interpretacji regulaminu decyduje Miejska  Komisja Konkursowa.
 4. Decyzje obu Komisji są niepodważalne i ostateczne.
 5. Pracodawcy wchodzący w skład Miejskiej Komisji Konkursowej mogą ufundować dla uczestników II etapu konkursu nagrody specjalne.

Załączniki:

1. Karta zgłoszeniowa (zał. 1).

2. Klauzula informacyjna (zał. 2).


Przejdź do góry