Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Statystyki

 • Odwiedziny: 568515
 • Do końca roku: 97 dni
 • Do wakacji: 272 dni

MATEMATYKA NA WESOŁO – REBUS MATEMATYCZNY

 

          I  MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

„MATEMATYKA  NA  WESOŁO – REBUS MATEMATYCZNY”.

 1. Organizatorzy

mgr Renata Wochal, 

nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie

ul. Orkana 95/109, 42-229 Częstochowa, tel.: 34 363 38 60

      

 1. Uczestnicy

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych.

 

      3. Cele konkursu

- rozwijanie zainteresowania matematyką,

- rozwijanie twórczych postaw uczniów wobec problemów matematycznych,

- popularyzacja pojęć matematycznych wśród uczniów,

- promowanie postaw twórczych.

 

 1. 3.      Regulamin konkursu

-       Uczestnicy konkursu wykonują swe prace indywidualnie w dowolnej technice płaskiej na kartonie formatu, co najmniej A4

-       Każda ze szkół może przesłać max 10 prac ( każdy z uczestników składa 1 pracę)

-       Gotowe rebusy kopiowane z książek lub innych źródeł będą dyskwalifikowane.

-       Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierająca następujące dane:

- rozwiązanie rebusu

- imię, nazwisko i klasę wykonawcy,

- nazwę, telefon i adres mailowy szkoły,

- imię i nazwisko opiekuna.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy, a dla opiekunów podziękowania. 

          Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania pracami w celu ich ekspozycji na  

          wystawie pokonkursowej.

 • Prace należy składać na portierni szkoły lub nadsyłać pocztą (na koszt nadsyłającego)

do dnia 21. 05. 2021 r. na adres organizatora:

Szkoła Podstawowa  nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Orkana 95/109, 42-229 Częstochowa

 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły www.sp53.edu.czestochowa.pl

do dnia 2. 06. 2021 r.

 

 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” informuję, że:

1)   Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:

a)    adres do korespondencji: ul. Władysława Orkana 95/109, 42 – 229 Częstochowa ,

b)   numer telefonu: tel 34 363 38 60; 34 363 49 92,

c)    adres e-mail: sp53@edukacja.czestochowa.pl

2)   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.

3)   Dane osobowe podane przez uczestnika w Karcie zgłoszenia do konkursu lub później w trakcie trwania Konkursu przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu oraz publikacja informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

4)   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu określonego w pkt. 3) Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.

5)   Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych w szczególności podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Epuap itp.) podmioty zapewniająca wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów informatycznych oraz firma zapewniająca hosting strony internetowej.

6)   Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.

7)   Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:

 1. dostępu do swoich danych;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do sprzeciwu;
 6. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).

8)        Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Prawa autorskie i inne

Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do utworu, który zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji.

Wysłanie zgłoszenia udziału w konkursie oznacza zgodę na publikację pracy wraz z imieniem i nazwiskiem autora na stronie internetowej organizatora: www.sp53.edu.czestochowa.pl

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 


Przejdź do góry