Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Statystyki

  • Odwiedziny: 568520
  • Do końca roku: 97 dni
  • Do wakacji: 272 dni

Organizacja i przebieg egzaminu ośmioklasisty.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU ÓSMOKLASISTY (25, 26, 27 maja 2021 r.)

 

1. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.  Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym musi przystąpić do niego
w terminie dodatkowym  16, 17, 18 czerwca 2021 r.

 

2. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej z trzech przedmiotów obowiązkowych, przez trzy kolejne dni:
25 maja 2021 - pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
26 maja 2021 – drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
27 maja 2021 - trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego - 90 minut. 

Ewentualne przedłużenie czasu pracy z arkuszem  dla uczniów z orzeczeniami i opiniami:

język polski do 180 minut (o 60 min),

matematyka do 150 minut (o 50 min),

język obcy do 135 minut (o 45 min).

4. Przebieg egzaminu

- zdający powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość i okazać go w razie potrzeby;
- o ustalonej godzinie uczniowie zbierają się przed wyznaczoną salą egzaminacyjną. Członek komisji egzaminacyjnej losuje w obecności ucznia numer stolika, przy którym będzie pracował. Uczniowie wchodzą do sali pojedynczo, zajmując wylosowane miejsce;
- każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku;
- na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE (pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę) oraz -
 w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych - leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność;
- zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy
 z arkuszem butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych;
 - do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu
z danego przedmiotu;
- w czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej;
- członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych;
- w arkuszu egzaminacyjnym ‎w części I każdego dnia znajdą się zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), w II części zadania zamknięte jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).

 

 

5. Możliwe unieważnienie egzaminu ucznia lub piszących w danej sali w przypadku:

 

a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,

b. zakłócania przebiegu egzaminu,

c. wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie  dyrektora CKE 

 

6. Wgląd do pracy egzaminacyjnej oraz wniosek o weryfikację sumy przyznanych punktów

 

- rodzice ucznia mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczenia/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;

- wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek może być złożony osobiście przez rodziców lub przesłany do OKE drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.

7. Wyniki i zaświadczenia

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 2 lipca 2021 r.
9 lipca 2021 r. każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla każdej części egzaminu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby uczniów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danej części wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku
z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

8. Zwolnienie z obowiązku przystąpienia do egzaminu

- uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu;
- w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w terminie głównym i dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia
z obowiązku przystąpienia do egzaminu.

9. Uprawnienia laureatów i finalistów

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanym ‎
z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem jest zwolniony ‎
z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne
z uzyskaniem ‎z danego zakresu przedmiotu najwyższego wyniku.‎

 

Zmiany w egzaminie 2021!

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CoVid-19 wprowadzone zostają zmiany w egzaminie ósmoklasisty.

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty- język polski

- mniej lektur obowiązkowych, tylko dwie formy wypowiedzi: rozprawka albo opowiadanie

- mniej o (5 pkt) zadań w arkuszu, pełen czas na rozwiązanie zadań (120 min.)

- wypracowanie na podstawie wybranej przez ucznia lektury obowiązkowej, bez wskazania której

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty- matematyka

- mniej treści do opanowania dotyczących np. elementów statystyki opisowej, geometrii przestrzennej

- mniej o (5 pkt) zadań w arkuszu, pełen czas na rozwiązanie zadań (100 min.)

- mniej zadań otwartych

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty- język angielski

- mniejsza trudność tekstów do wysłuchania i przeczytania

- mniej o (5 pkt) zadań w arkuszu, pełen czas na rozwiązanie zadań (90 min.)

- ograniczenie zakresu struktur gramatycznych

Egzaminy próbne odbędą się w marcu- na ten termin MEiN zapowiada udostępnienie arkuszy z nowymi wymaganiami. 

 


Przejdź do góry