Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Statystyki

 • Odwiedziny: 531670
 • Do końca roku: 256 dni
 • Do wakacji: 67 dni

Wojewódzki Konkurs Literacko – Plastyczny dla dzieci i młodzieży woj. śląskiego

Wojewódzki Konkurs Literacko – Plastyczny dla dzieci

 i młodzieży woj. śląskiego

„ Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję...”

III edycja

 

Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 34 im. A. hr. Fredry w Częstochowie

 

Cele konkursu:

 • Kształtowanie postaw patriotycznych.
 • Promowanie dziedzictwa kulturowego Polski.
 • Rozwijanie kompetencji językowych.
 • Kształtowanie wrażliwości artystycznej.
 • Doskonalenie różnych form literackich i artystycznych.
 • Przestawienie w formie literackiej i wizualnej  uroków  Polski

 

Kategoria konkursowa:

 

praca literacka  lub praca fotograficzna

Praca literacka:

Tematem konkursu jest wykonanie pracy w formie listu prywatnego, w którym autor zachwyca się Polską i dzieli się wrażeniami na temat miejsca w kraju, z którym splata się historia Polski. 

List nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4.

Praca fotograficzna:

Tematem konkursu  jest wykonanie kompozycji składającej się z 3 fotografii , które zatrzymują w kadrze urokliwe miejsca w Polsce i ukazują je w oryginalny sposób z osobistej perspektywy autora. Rozmiar zdjęć : 15x21.

Prace rozpatrywane będą w dwóch kategoriach wiekowych (szkoła podstawowa klasy IV-VI  oraz  klasy VII - VIII).

Każdy uczestnik w swojej kategorii wiekowej może przysłać tylko jedną pracę.

 

      Kryteria oceny prac:

 1. Realizacja celów konkursu.
 2. Zgodność z przedmiotem konkursu .
 3. Wartość merytoryczna pracy.
 4.  Oryginalność ujęcia tematu.
 5. Poprawność językowa.
 6. Estetyka wykonania i ogólny wyraz artystyczny pracy.

 

Prace powinny być prawidłowo zabezpieczone z dołączoną metryczką, w której należy umieścić: imię i nazwisko autora, klasę, szkołę, imię.

Warunki uczestnictwa:
Konkurs trwa od 24.09. 2020 roku do 6 listopada 2020 roku. Prace wraz
z kartą zgłoszenia ( zał. 1) należy przesłać pocztą (decyduje data stempla
pocztowego ) lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora:
Szkoła Podstawowa nr 34
im. Hr. A. Fredry
ul. M. Dąbrowskiej 5/9
42- 208 Częstochowa

Prace przechodzą na własność Organizatora. Wyniki konkursu zostaną
ogłoszone na stronie internetowej szkoły .
Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez
Organizatora , a opiekunowie imienne podziękowania.

 


Przejdź do góry