Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Statystyki

  • Odwiedziny: 518778
  • Do końca roku: 299 dni
  • Do wakacji: 110 dni

Jesteś tutaj: Start / Projekty / Dostępna szkoła

Dostępna szkoła

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU „DOSTĘPNA SZKOŁA”

 Ogłasza się nabór uczniów/uczennic z klas IV-VI szkół podstawowych i I-III gimnazjów oraz ich  rodziców/opiekunów prawnych do udziału w projekcie „Dostępna szkoła” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Celem głównym projektu jest wzrost stopnia dostosowaniaoferty kształceniaogólnokształcącego 28 szkół w Częstochowie do potrzeb uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami i wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się w zakresie przedmiotów matematycznych,przyrodniczych i informatycznych poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych oraz doposażenie szkół w sprzęt TIK.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice i rodzice/opiekunowie prawni,którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu, będą uczestniczyć w formach wsparcia w okresie roku szkolnego 2016/2017 i 2017/2018.

 Projekt przewiduje udział uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami w zajęciach specjalistycznych oraz współuczestnictwo uczniów/uczennic bez niepełnosprawności ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami w ramach zajęć integracyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Ponadto, rodzice/opiekunowie prawni będą mogli skorzystać z konsultacji ze specjalistami/kami:    pedagogiem/żką,    psychologiem/żką    oraz    specjalistami/kami    (np. dietetykiem, diabetologiem, neurologiem, rehabilitantem).

 

Projekt pn. „Dostępna szkoła” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 


Przejdź do góry